Więź z rodzicami

Nie zauważamy tego, jak silnie jesteśmy związani ze swoimi rodzicami. Z uzależnieniem od ich ocen, wartości, przekonań wkraczamy w two­rzoną przez siebie rodzinę. Może to przybierać różne formy — od bardzo oczywistych i jaskrawych, kiedy to każda decyzja np. kupno firanek, zapa­da po konsultacji z rodzicami; po bar­dziej subtelne i nieuchwytne, kiedy sami konfrontujemy swoje decyzje z tym, „co by mama powiedziała”, lub tłumimy w sobie lęk przed sytuacjami, jakie znamy z dziecięcych doświadczeń.

(„Ojciec po pijanemu bił matkę, mnie to także może spotkać”). To, jacy jesteśmy, jakie mamy charaktery, przyzwyczajenia, kompleksy wynika w dużej mierze z tego, jak wpłynął na nas dom rodzinny, czego nauczyliśmy się w dzieciństwie. (Jeżeli słyszałaś często od rodziców: „ty to się do niczego nie nadajesz” lub gdy matka robiła wszystko za ciebie, trudno ci jest uwierzyć w siebie — wyzwolić się od oceny, którą kiedyś dostałaś). A to wszystko wpływa na stosunki wzajemne w Waszym małżeństwie, mo­że prowadzić do głębokich konfliktów, może pociągnąć za sobą trudności w porozumieniu się, a w rezultacie — od­bić się na Waszych dzieciach w przy­szłości, na ich rodzinach i małżeń­stwach.

Jeżeli macie takie lub jeszcze inne problemy małżeńskie — nie. ma co się martwić. Wystarczy, abyście mieli chęć do porozumienia. Dzięki niej nie tak łatwo zgubicie po drodze to, co jest naj­ważniejsze i będziecie w stanie radzić sobie ze swoimi własnymi, np. wynie­sionymi z domu, problemami, a także wesprzeć swoich najbliższych w ich zmaganiach ze sobą. Najważniejszą sprawą w radzeniu sobie z problemami w małżeństwie (a i szerzej — w kontaktach z ludźmi) jest umiejętność POROZUMIEWANIA SIĘ,” (komunikowania się, rozmawiania, kontaktowania się, rozwiązywania kon­fliktów, dogadywania się).